Zverejňovanie

Objednávky, Faktúry, Zmluvy, Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa

AKTUÁLNE VÝZVY:

Ľutujeme, momentálne nemáme žiadne výzvy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENÉ VÝZVY:

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Zn. prospekt    

Vybavuje: Klincová                  

V Rajeckých Tepliciach, dňa 15.05.2018

Tel.: 00421 948 620 661

                                                          

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

 

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk v termíne do 29.05.2018 do 12.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

                                                                                                          Bc. Mariana Klincová

  výkonná riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

 

 

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

IČO: 42219281

tel.: 00421 948 620 661

e-mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline“

 

Podrobný popis predmetu zákazky

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline v počte min. 4.000 ks, farebný, obojstranný, formát A5, 32 strán + obálka, papier vnútorný natieraný 130 g/m², obálka 250 g/m² - papier natieraný. Obsahová náplň bude dodaná verejným obstarávateľom.

 1. Miesto dodania: Rajecké Teplice
 2. Trvanie zákazky do: rok 2018
 3. Jazyk ponuky: slovenský
 4. Obsah ponuka:
 1. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR.
 2. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena za kus

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Zn. mapa         

Vybavuje: Klincová                  

V Rajeckých Tepliciach, dňa 23.04.2018

Tel.: 00421 948 620 661

                                                          

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

 

Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk v termíne do 07.05.2018 do 12.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

                                                                                                          Bc. Mariana Klincová

  výkonná riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

 

 

Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu

         Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

IČO: 42219281

tel.: 00421 948 620 661

e-mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina“

Podrobný popis predmetu zákazky

Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina v počte min. 4.000 ks, farebná, obojstranná, formát B3, papier matný natieraný 100 g/m², počet lomov 5+1 (zložené na 12 častí). Obsahová náplň bude dodaná verejným obstarávateľom.

 1. Miesto dodania: Rajecké Teplice
 2. Trvanie zákazky do: rok 2018
 3. Jazyk ponuky: slovenský
 4. Obsah ponuka:
 1. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR.
 2. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena za kus

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VÝZVA

NA PREDLOŽENIE PONUKY

v rámci prieskumu trhu na zabezpečenie služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu

 (v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

Vytvorenie a správa online kampaní propagácie portálu www.rajeckadolina.sk.

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Rajecká dolina

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Registrácia: zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Číslo spisu: 28358/2011/SCR

IČO: 42219281

DIČ: 2023560011

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

2. Predmet zákazky

Vytvorenie a správa online kampaní propagácie portálu www.rajeckadolina.sk. Aplikácie a kampane musia spĺňať požiadavky zadané v špecifikácii.

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky

Odborná spôsobilosť zhotoviteľa

Z hľadiska odbornej spôsobilosti sú na zhotoviteľa kladené nasledovné požiadavky:

Obrat za posledných 24 mesiacov v objeme minimálne 100 000 €/12 mesiacov + správa kampaní v objeme minimálne 30 000 € za posledných 36 mesiacov.

Spoločnosť musí byť certifikovaná spoločnosť programu Google partner.

Referencie pri správe kampaní pre produkt cestovného ruchu – destinačný manažment pre oblastné organizácie cestovného ruchu.

Iné požiadavky

Vykonávateľ bude musieť byť k dispozícii zadávateľovi na konzultácie minimálne 1 deň v týždni v Rajeckých Tepliciach alebo v Žiline.

Špecifikácia

Redakčná a analytická správa facebook stránky

Vytvorenie stratégie, redakčná a analytická profesionálna starostlivosť o facebook stránku s dôrazom na neustále zvyšovanie efektívnosti. Úprava a aktualizácia stránky a príspevkov, komunikácia s užívateľmi počas 12 mesiacov.

Jednorazová činnosť

Opakované činnosti počas 12 mesiacov

Vytvorenie a správa PPC kampaní

Vytvorenie kampaní a profesionálna starostlivosť o internetovú reklamu vo viacerých PPC systémov na Slovensku (Google AdWords, Facebook) s dôrazom na neustále zvyšovanie efektívnosti. Úprava a aktualizácia landing pages, implementácia opráv, optimalizácia kampaní počas 12 mesiacov.

Zahrnuté služby

Redakčná správa webu

Redakčná správa webu zahrňuje redakčnú správu webu počas obdobia 12 mesiacov.

Úlohou redaktora bude pridávať minimálne 5 článkov za mesiac, aktualizovať obsah webu a zasielať aktuality, ktoré budú propagované na FB stránke.

Náklady na PPC médiá:

Minimálny objem preinzerovaných prostriedkov bude 6000 € s DPH, táto suma bude zadávateľovi dokumentovaná výpismi z reportingu príslušného CPC systému.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15.12.2015 o 15,00 hod.

 

5. Miesto predkladania ponúk

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

Ponuky sa predkladajú poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk.

 

6. Jazyk ponuky

Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. najnižšia celková cena za dodanie služieb s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je do 15 000 € bez DPH a je určená na základe predbežného prieskumu trhu.

 

9. Typ zmluvy

Zmluva o dielo.

 

10. Termín a miesto dodania služby

Termín: 28.12.2015

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

 

11. Obsah ponuky

Obsahom ponuky bude:

· návrh ceny v zmysle tejto výzvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača

 

Víťazný uchádzač po oboznámení o výsledku VO doručí OOCR Rajecká dolina doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, ktorým môže byť:

 

Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu,

kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. Ak víťazný uchádzač doklad o oprávnení podnikať nepredloží, jeho ponuka bude vyhodnotená ako neplatná a víťaznou sa stáva druhá najlepšia ponuka podľa ceny.

 

12. Doplňujúce doklady a informácie:

· dielo bude predmetom priebežnej kontroly raz týždenne do termínu odovzdania

· úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku

verejným obstarávateľom po dodaní jednorazovej činnosti v zmysle špecifikácie predmetu zákazky a po doručení faktúry, so splatnosťou pohľadávok minimálne 14 dní, aj po častiach v zmysle špecifikácie zákazky. Faktúra musí obsahovať údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z.. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju uchádzačovi na doplnenie s novým začiatkom lehoty splatnosti

· predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa z poskytnutej

dotácie

· verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, prípadne redukovať

rozsah zákazky v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných

prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania

· neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku

vyhodnotenia ponúk

· všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania

zákazky.

 

 

.............................................................

           Bc. Mariana Klincová

výkonná riaditeľka OOCR Rajecká dolina               Rajecké Teplice, dňa 10.12.2015


 

 

VÝZVA

NA PREDLOŽENIE PONUKY

v rámci prieskumu trhu na zabezpečenie služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu

(v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Vytvorenie viacjazyčného turistického webového portálu s responzívnym dizajnom.

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Rajecká dolina

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Registrácia: Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Číslo spisu: 28358/2011/SCR

IČO: 42219281

DIČ: 2023560011

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

2. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vytvorenie viacjazyčného turistického webového portálu s responzívnym dizajnom pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina. Portál musí spĺňať požiadavky zadané v špecifikácii.

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky

 

Vytvorenie redakčného systému a jeho naplnenie dátami

Kalendár podujatí

Funkcionality

Zobrazovanie podujatí podľa miesta, témy, rozsahu dátumov.

Možnosť zadávať podujatia neregistrovanému užívateľovi s tým, že info o pridanom podujatí príde na schválenie editorovi.

Možnosť zobrazovať podujatia na preddefinovaný počet dní (nasledovný víkend, najbližších 10 dní, mesiac…)

Možnosť generovania zoznamu podujatí s exportom.

Widget pre umiestnenie aktuálnych podujatí na weboch tretích strán.

Napĺňanie obsahom

V cene je naplnenie informácií o 10 podujatiach, z podkladov, ktoré dodá objednávateľ.

Moduly

Katalóg služieb/ pohostinských zariadení

Zobrazovanie subjektov na mape (názov a adresa subjektu sa v jednotlivých jazykových verziách nemení).

 

Bannerový modul

možnosť vytvárať bannery na propagáciu sezónnych akcií ponúk.

E-mailový spravodajca

Možnosť automatického prihlasovania do databázy odoberateľov.

Sekcia pre manažment OOCR

Sekcia na jednoduché zverejňovanie faktúr, verejných obstarávaní, ponúk, zmlúv a ďalších dokumentov potrebných pre komunikáciu s verejnosťou.

 

Aktuality

Zobrazovanie aktualít – článkový modul.

Možnosť pridávať články cez admin rozhranie.

 

Videogaléria

Zobrazovanie náhľadov videí s možnosťou prehrávania.

Možnosť pridávať videá cez admin rozhranie – s prepojením na youtube.

 

Partneri

správa partnerov, nahrávanie loga, zobrazovanie a prekliky na hlavnej stránke, v prípade väčšieho množstva ich rotácia.

 

Administrácia

Viacúrovňová autentifikácia

Možnosť pridávať užívateľov s rôznymi oprávneniami.

Viacjazyčnosť aplikácie

Články a stránky aplikácie je možné zobrazovať vo viacerých jazykoch.

Tvorba stránok

V cene je vytvorenie 30 stránok v max. 3 jazykových verziách, z podkladov, ktoré dodá objednávateľ.

Vytvorenie katalógu ubytovacích zariadení a jeho naplnenie dátami.

Funkcionality

Výpis objektov

Rotovanie poradia zariadení, tak aby priemerná pozícia všetkých objektov vo výpise bola počas týždňa rovnaká.

Prednostný výpis objektov členov OOCR.

Zobrazenie všetkých objektov na mape.

Stránka objektu

CTA prvok vedúci priamo na landing page ubytovateľa.

Zobrazenie pozície ubytovateľa na mape.

Napĺňanie obsahom

V cene je naplnenie informácií o 20 objektoch z dodaných podkladov/web stránok objektov.

 

ON PAGE SEO

Riadne nadpisy stránky (Title tag), Správne generovanie nadpisov H1 – H4, automatické generovanie sitemap.xml, Optimalizovaná veľkosť zdrojového HTML kódu, validita podľa štandardov W3C, generovanie „čistých“ URL bez zbytočných kategorizácií a parametrov.

 

Doplňujúce podmienky

Grafické stvárnenie musí byť originálne - nesmie byť realizované šablónovým riešením.

CMS bude vytvorené na mieru  (otvorené, vo vlastníctve objednávateľa, aby následne úpravy vedel robiť aj iný dodávateľ). Riešenia postavené na open source alebo vlastných uzatvorených systémoch nie sú prípustné.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.11.2015 o 14,00 hod.

 

5. Miesto predkladania ponúk

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

Ponuky sa predkladajú poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu: riaditel@rajeckadolina.sk.

 

6. Jazyk ponuky

Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. najnižšia celková cena za dodanie služieb s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je do 5 000 € bez DPH a je určená na základe predbežného prieskumu trhu.

 

9. Typ zmluvy

Zmluva o dielo.

 

10. Termín a miesto dodania služby

Termín: 15.12.2015

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

 

11. Obsah ponuky

Obsahom ponuky bude:

· návrh ceny v zmysle tejto výzvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača

 

Víťazný uchádzač po oboznámení o výsledku VO doručí OOCR Rajecká dolina doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, ktorým môže byť:

 

Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu,

kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. Ak víťazný uchádzač doklad o oprávnení podnikať nepredloží, jeho ponuka bude vyhodnotená ako neplatná a víťaznou sa stáva druhá najlepšia ponuka podľa ceny.

 

12. Doplňujúce doklady a informácie:

· preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje

· dielo bude predmetom priebežnej kontroly raz týždenne do termínu odovzdania diela

· úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku

verejným obstarávateľom, po dodaní predmetu zákazky a po doručení faktúry, so

splatnosťou pohľadávok minimálne 14 dní, aj po častiach v zmysle špecifikácie zákazky.

Faktúra musí obsahovať údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z.. V prípade, že faktúra

nebude obsahovať uvedené náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju

uchádzačovi na doplnenie s novým začiatkom lehoty splatnosti.

· predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa z poskytnutej

dotácie.

 

 

.............................................................

Bc. Mariana Klincová

výkonná riaditeľka OOCR Rajecká dolina               Rajecké Teplice, dňa 19.11.2015

 

 

 

 
Súbory na stiahnutie

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.