Zverejňovanie

Objednávky, Faktúry, Zmluvy, Dokumenty
Profil verejného obstarávateľa

AKTUÁLNE VÝZVY:  Momentálne nie je vyhlásená žiadna výzva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENÉ VÝZVY:

 

V časti "Súbory na stiahnutie" a na webovom sídle https://www.tendernet.sk/zakazky/detail/6304 je zverejnená aktuálna výzva na predloženie cenovej ponuky na Označenie významných kultúrno - historických objektov v Rajci. Prosíme uchádzačov postupovať podľa uvedených pokynov.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Označenie významných kultúrno - historických objektov v Rajci

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Oblastná organizácia cestovného ruchu RAJECKÁ DOLINA
IČO 42219281
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Nám. SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice, SK

Kontaktná osoba Bc. Mariana Klincová, +421948620661, riaditel@rajeckadolina.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: august - september 2020
Lehota na predkladanie ponúk: do 21.8.2020 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?cqeh_bYG_5GhTcEMhDxuiZk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách


Opis zákazky

Oblasť Marketing, reklama a tlač
Podoblasť Informačné a propagačné výrobky


Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 30 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetného tovaru a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby každá položka bola fakturovaná samostatne.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Označenie významných kultúrno - historických objektov v pamiatkovej zóne Mesta Rajec nerezovými informačnými
tabuľkami. 1,000 celkom
Zámer:
V rámci hlavnej myšlienky nášho projektu " Spoznaj poklady Rajeckej doliny ešte lepšie" sme sa rozhodli označiť vybrané kultúrno - historické objekty v Meste Rajec. Predbežne máme v pláne označiť desať objektov nerezovými tabuľkami, na ktorých bude krátky text približujúci základné informácie v slovenskom a anglickom jazyku a zároveň aj QR kód nasnímaním, ktorého získa turista detailnejšie informácie. Jedná sa o nasledovné objekty:


• mestská radnica, Nám. SNP 1
• mestské múzeum – meštiansky dom, Nám. SNP 15
• rím. - kat. kostol sv. Ladislava, Kostolná 11
• stará fara, Hviezdoslavova 8
• súsošie sv. Trojice so sochou sv. Floriána, Nám. SNP
• meštiansky dom, Nám. SNP 3
• bývalý Hotel Kľak, Sládkovičova 685/12
• bývalá budova školy
• židovský cintorín, Porubská cesta
• pamätník SNP, Nám. SNP


Požadujeme dodať nasledovné:

- nafotenie pamiatky a miesta na objekte, kde bude umiestnená tabuľka
- graficky návrh tabuliek uspôsobený na každý objekt
- spracovanie vizuálu pre Krajský pamiatkový úrad v Žiline za účelom žiadosti na umiestnenie tabuliek
- vyhotovenie textov na tabuľky aj v anglickej mutácii
- vyhotovenie makety pre každú tabuľku 1:1 a odsúhlasenie umiestnenia s pracovníkom KPÚ v Žiline
- samotná výroba tabuliek s QR kódom 10 ks z nerezu hrúbky 0,8 mm a podkladovej montážneho prvku na uchytenie tabuliek s chemickými kotvami, rozmery jednotlivých tabuliek musia byť prispôsobené jednotlivým objektom, 8 objektov by malo byť označených tabuľkami o rozmeroch min. 200 x 270 mm, 1 objekt (pamätník SNP) tabuľkou o rozmeroch min.
100 x 270 mm a trojičný stĺp tabuľkou o rozmeroch min. 200 x 100 mm
- montáž tabuliek na objektoch


Na každej tabuľke bude okrem textov a QR kódu aj erb Mesta Rajec, logo Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina a logo „Dovolenka na Slovensku – dobrý nápad“.


2
Vytvorenie webovej stránky zameranej na propagáciu významných kultúrno – historických objektov v Rajci 1,000 celkom


Zámer:
Webová stránka www.rajeckepoklady.sk (predbežná doména) bude pútavo prezentovať významné historické objekty, ktoré
predstavujú bohatú históriu mesta Rajec. Odborné texty, historické fotografie, foto aktuálneho stavu pamiatok, ďalšie podklady (napr. architektonické výkresy) priblížia prioritne 10 vyššie spomenutých objektov, ktoré plánujeme pilotne označiť nerezovými tabuľkami. Každá tabuľka bude obsahovať základné informácie v slovenčine a angličtine + QR kód, ktorý presmeruje návštevníka pred pamiatkou práve na túto webovú stránku, kde získa ďalšie podrobné informácie o objekte. Týmto spôsobom vieme predchádzať vizuálnemu smogu a zároveň poskytnúť množstvo informácií. Webová stránka bude mať aj svoju anglickú mutáciu.


Požadujeme dodať nasledovné:
- zaregistrovať dohodnutú doménu + hosting
- zabezpečenie odborných textov s vygenerovaním QR kódu v slovenskej a aj anglickej mutácii
- spracovanie foto dokumentácie objektov a úprava historických fotografií a iných podkladov + samotné vyhotovenie webovej stránky pre tieto objekty s možnosťou dopĺňať ďalšie objekty aj v anglickej mutácii.


3
Vytvorenie informačného materiál na spropagovanie označenia významných kultúrno – historických objektov v Rajci 1,000 celkom


Zámer:
Vytvorením jednoduchého informačného letáku chceme spropagovať aktivitu, ktorú máme naplánovanú v rámci rozvoja infraštruktúry
- označenie 10 významných kultúrno – historických objektov v Rajci nerezovými tabuľkami so základnými informáciami v
slovenskom a anglickom jazyku a QR kódom odkazujúcim na ďalšie detailne informácie. Leták v podobe skladačky vo formáte A4 bude v skrátenej podobe obsahovať informácie o označených objektoch a bude tak pozvánkou na ich návštevu. Letáky budú k dispozícii v Turistickom informačnom centre v Rajeckých Tepliciach a u všetkých našich partnerov.


Požadujeme dodať nasledovné:
- grafický návrh letáku s využitým odborných textov a fotodokumentácii vyhotovenej pri vyššie spomenutých podaktivitách
- tlač samotného letáku v náklade 1.000 ks slovenská verzia, 250 ks anglická verzia.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V časti "Súbory na stiahnutie" a na webovom sídle https://www.tendernet.sk/zakazka?cLMDZzYz-frjkv7fpLzzkAE je zverejnená aktuálna výzva na predloženie cenovej ponuky Služba prieskumu trhu a získavania spätnej väzby a špecifikácia zákazky. Prosíme uchádzačov postupovať podľa uvedených pokynov.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov zákazky: Služba prieskumu trhu a získavania spätnej väzby

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Oblastná organizácia cestovného ruchu RAJECKÁ DOLINA
IČO 42219281
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Nám. SNP 1/29, 01313 Rajecké Teplice, SK

Kontaktná osoba: Bc. Mariana Klincová, +421948620661, riaditel@rajeckadolina.sk
Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 2020 - 2022
Lehota na predkladanie ponúk: do 7.7.2020 do 14:00
Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLMDZzYz-frjkv7fpLzzkAE
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách
Opis zákazky
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Hardvér a softvér
Prieskum trhu za vykonáva za účelom určenia PHZ, avšak ak výsledná hodnota zákazky bude nižšia ako je horný limit pre zákazku podľa
§117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, tak bude tento prieskum trhu považovaný za riadny.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.


Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.


Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Položky zákazky
P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
1
Služba prieskumu trhu a získavania spätnej väzby 29,000 mesiac
Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 , ktorá je pre uchádzačov záväzná.
2
Implementačný poplatok 1,000 celkom
Poplatok môže byť fakturovaný po skončení prvej etapy. Implementačný poplatok nesmie presiahnúť 5 násobok mesačného paušálu.


Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť
Príloha č. 1 Špecifikácia zákazky.docx Iné 23.6.2020 15,0 kB
 

 

Príloha č. 1 : Špecifikácia zákazky:

Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa služby prieskumu trhu, hodnotenia spokojnosti a zberu spätnej väzby v nižšie definovanom rozsahu.

 1. Prenájom online platformy v ktorej si objednávateľ môže vytvárať vlastné prieskumy a dotazníky s otázkami pre získavanie spätnej väzby a jej následné vyhodnotenie.

 

 1. V platforme sa bude spätná väzba zbierať, archivovať, bude obsahovať jednoduchý systém vyhodnotenia a nasledovnú funkcionalitu

 

 1. neobmedzené množstvo vytvorených dotazníkov,
 2. personalizácia vrátane vlastného loga,
 3. viacjazyčné dotazníky, (jazykové mutácie)
 4. alarmy formou notifikačného emailu pre zvolené kritériá spätnej väzby,
 5. história odpovedí
 6. možnosť odmeňovania za poskytnutú spätnú väzbu formou súťaže alebo inak

 

 1. Návrh štruktúry a znenie dotazníkov
 2. Úvodné nastavenie a naplnenie systému platformy
 3. Zaškolenie poverenej osoby na prácu s platformou
 4. Telefonická alebo online podpora pre objednávateľa  v rozsahu 3 hodiny mesačne.
 5. Zabezpečenie 1ks kiosku (HW zariadenie na zber spätnej väzby a pripomienok) a jeho umiestnenie na frekventované miesto v centre mesta Rajecké Teplice.
 6. Podporu aktívneho zapojenia návštevníkov a obyvateľov Rajeckej doliny do prieskumu formou zabezpečenia atraktívnych odmien, prípadne osobnou výzvou personálu obsluhujúceho kiosk alebo inou vhodnou formou.
 7.  1x Ročne písomná súhrnná správa s výstupmi z prieskumu.

 

Systém zberu spätnej väzby bude prebiehať online prostredníctvom smartphonu, tabletu, PC, kiosku za pomoci vytvorenej URL adresy alebo systémom vygenerovaného QR kódu.  Tieto objednávateľ môže umiestniť na miesta, kde plánuje spätnú väzbu získavať napríklad prospekty a iné tlačoviny, webstránky, reštaurácie, recepcie hotelov, miesta zvýšeného pohybu návštevníkov resp. miestnych obyvateľov (Lavičky, informačné tabule, úrady miestnej samosprávy).

Platformu budú môcť počas prvých 12 mesiacov zmluvy formou samozriadenia bezplatne využívať všetci členovia OOCR vo svojich prevádzkach.

Rámcová spolupráca bude prebiehať na základe zmluvy o poskytovaní služieb. Časové trvanie zmluvy je predpokladané od 15.07.2020 do 31.12.2022.

Etapy:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zn. videá        

Vybavuje: Mariana Klincová             

V Rajeckých Tepliciach, dňa 15.06.2020

Tel.: 00421 948 620 661

                                                          

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

„Tvorba krátkych prezentačných videí o destinácii Rajecká dolina

a celodestinačného videa“

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk v termíne do 18.06.2020 do 16.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

                                                                                                          Bc. Mariana Klincová

  výkonná riaditeľka

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

 

 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

 

Tvorba krátkych prezentačných videí o destinácii Rajecká dolina

a celodestinačného videa

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

IČO: 42219281

tel.: 00421 948 620 661

e-mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 1. Predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: Tvorba krátkych prezentačných videí o destinácii Rajecká dolina a celodestinačného videa

 

Podrobný popis predmetu zákazky

Tvorbou krátkych prezentačných videí o destinácii Rajecká dolina chceme spropagovať aktualizovanú ponuku destinácie, pretože odvtedy, ako sme vytvorili jednotné prezentačné video destinácie sa mnohé zmenilo a pribudlo.

Cieľom je vytvoriť 21 krátkych videí s dĺžkou do 1 minúty, ktoré pútavo odprezentujú ponuku našich členov (https://www.rajeckadolina.sk/sk/clenovia) z pohľadu cestovného ruchu. Členmi organizácie sú najväčší zamestnávatelia a najvýznamnejšie samosprávy v regióne Rajeckej doliny, ktorým rozvoj cestovného ruchu nie je ľahostajný. Video bude obsahovať rozprávanie člena na kameru a mikrofón a rozprávanie bude doplnené zábermi na miesta, o ktorých člen rozpráva.

Zároveň chceme vytvoriť aj nové celodestinačné video s dĺžkou cca 3 minúty, ktoré ukáže destináciu v jej aktuálnej podobe a bude obsahovať zábery na top atraktivity Rajeckej doliny: Čičmany  (objekty ľudovej architektúry, lyžiarske stredisko Javorinka, Strážov), Kľak – Fačkovské sedlo, Rajecká Lesná (Slovenský drevený betlehem, bazilika, kalvária, gejzír), Ďurčiná (vzácna lipa), Rajec (radnica, kostol sv. Ladislava, Mestské múzeum, golfové ihrisko, vodná nádrž Košiare, vyhliadková veža), Stránske (Kostol sv. Heleny), Kunerad, Rajecké Teplice (kúpele, jazierko, Skalky, Múzeum dopravy, Slnečné skaly, Poluvsianska ihla, Budzogáň), Lietavský hrad  a ďalšie turistické zaujímavosti. Propagácia týchto atraktivít má poukázať na možnosti poznávania regiónu (kultúrny a historický turizmus), aktívne trávenie voľného času (pešia turistika, cykloturistika, skalolezectvo, lyžovanie, bežkovanie), liečebný turizmus a wellness (kúpele a wellnes hotely) a tiež pútnicky turizmus (pútnické miesto v Rajeckej Lesnej). Video musí byť okrem záberov získaných ručnou kamerou zo zeme doplnené leteckými zábermi na celky (obce, doliny).

 

Konečná cena za všetky videá musí zahŕňať:

 

Uvedené videá nám budú slúžiť ako marketingový nástroj propagácie destinácie, preto by mali byť prezentovať ponuku destinácie pútavou formou. Zverejníme ich na oficiálnom webe destinácie, YouTube kanáli, Facebook účte, poskytneme ich aj členom OOCR a budeme ich využívať aj na výstavách a veľtrhoch CR na dokumentovanie ponuky destinácie.

 1. Miesto dodania: Rajecké Teplice
 2. Trvanie zákazky do: rok 2020
 3. Jazyk ponuky: slovenský
 4. Obsah ponuky:
 1. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR.
 2. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Zn. prospekt    

Vybavuje: Klincová                  

V Rajeckých Tepliciach, dňa 15.05.2018

Tel.: 00421 948 620 661

                                                          

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

 

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk v termíne do 29.05.2018 do 12.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

                                                                                                          Bc. Mariana Klincová

  výkonná riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

 

 

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

IČO: 42219281

tel.: 00421 948 620 661

e-mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline“

 

Podrobný popis predmetu zákazky

Grafické spracovanie a tlač propagačného materiálu o Rajeckej doline v počte min. 4.000 ks, farebný, obojstranný, formát A5, 32 strán + obálka, papier vnútorný natieraný 130 g/m², obálka 250 g/m² - papier natieraný. Obsahová náplň bude dodaná verejným obstarávateľom.

 1. Miesto dodania: Rajecké Teplice
 2. Trvanie zákazky do: rok 2018
 3. Jazyk ponuky: slovenský
 4. Obsah ponuka:
 1. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR.
 2. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena za kus

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Zn. mapa         

Vybavuje: Klincová                  

V Rajeckých Tepliciach, dňa 23.04.2018

Tel.: 00421 948 620 661

                                                          

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

 

Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina

 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

Ponuku je možné predložiť poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk v termíne do 07.05.2018 do 12.00 hodiny.

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

 

            S pozdravom

 

                                                                                                          Bc. Mariana Klincová

  výkonná riaditeľka

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ

 

 

Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina“

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Rajecká dolina, Oblastná organizácia cestovného ruchu

         Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

IČO: 42219281

tel.: 00421 948 620 661

e-mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 1. Typ zmluvy a predmet zákazky:

Objednávka na predmet zákazky: Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina“

Podrobný popis predmetu zákazky

Grafické spracovanie a tlač mapy destinácie Rajecká dolina v počte min. 4.000 ks, farebná, obojstranná, formát B3, papier matný natieraný 100 g/m², počet lomov 5+1 (zložené na 12 častí). Obsahová náplň bude dodaná verejným obstarávateľom.

 1. Miesto dodania: Rajecké Teplice
 2. Trvanie zákazky do: rok 2018
 3. Jazyk ponuky: slovenský
 4. Obsah ponuka:
 1. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu verejného obstarávateľa a štátneho rozpočtu SR.
 2. Hodnotiace kritérium: najnižšia cena za kus

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

VÝZVA

NA PREDLOŽENIE PONUKY

v rámci prieskumu trhu na zabezpečenie služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu

 (v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 

Vytvorenie a správa online kampaní propagácie portálu www.rajeckadolina.sk.

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Rajecká dolina

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Registrácia: zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Číslo spisu: 28358/2011/SCR

IČO: 42219281

DIČ: 2023560011

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

2. Predmet zákazky

Vytvorenie a správa online kampaní propagácie portálu www.rajeckadolina.sk. Aplikácie a kampane musia spĺňať požiadavky zadané v špecifikácii.

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky

Odborná spôsobilosť zhotoviteľa

Z hľadiska odbornej spôsobilosti sú na zhotoviteľa kladené nasledovné požiadavky:

Obrat za posledných 24 mesiacov v objeme minimálne 100 000 €/12 mesiacov + správa kampaní v objeme minimálne 30 000 € za posledných 36 mesiacov.

Spoločnosť musí byť certifikovaná spoločnosť programu Google partner.

Referencie pri správe kampaní pre produkt cestovného ruchu – destinačný manažment pre oblastné organizácie cestovného ruchu.

Iné požiadavky

Vykonávateľ bude musieť byť k dispozícii zadávateľovi na konzultácie minimálne 1 deň v týždni v Rajeckých Tepliciach alebo v Žiline.

Špecifikácia

Redakčná a analytická správa facebook stránky

Vytvorenie stratégie, redakčná a analytická profesionálna starostlivosť o facebook stránku s dôrazom na neustále zvyšovanie efektívnosti. Úprava a aktualizácia stránky a príspevkov, komunikácia s užívateľmi počas 12 mesiacov.

Jednorazová činnosť

Opakované činnosti počas 12 mesiacov

Vytvorenie a správa PPC kampaní

Vytvorenie kampaní a profesionálna starostlivosť o internetovú reklamu vo viacerých PPC systémov na Slovensku (Google AdWords, Facebook) s dôrazom na neustále zvyšovanie efektívnosti. Úprava a aktualizácia landing pages, implementácia opráv, optimalizácia kampaní počas 12 mesiacov.

Zahrnuté služby

Redakčná správa webu

Redakčná správa webu zahrňuje redakčnú správu webu počas obdobia 12 mesiacov.

Úlohou redaktora bude pridávať minimálne 5 článkov za mesiac, aktualizovať obsah webu a zasielať aktuality, ktoré budú propagované na FB stránke.

Náklady na PPC médiá:

Minimálny objem preinzerovaných prostriedkov bude 6000 € s DPH, táto suma bude zadávateľovi dokumentovaná výpismi z reportingu príslušného CPC systému.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15.12.2015 o 15,00 hod.

 

5. Miesto predkladania ponúk

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

Ponuky sa predkladajú poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu riaditel@rajeckadolina.sk.

 

6. Jazyk ponuky

Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. najnižšia celková cena za dodanie služieb s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je do 15 000 € bez DPH a je určená na základe predbežného prieskumu trhu.

 

9. Typ zmluvy

Zmluva o dielo.

 

10. Termín a miesto dodania služby

Termín: 28.12.2015

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

 

11. Obsah ponuky

Obsahom ponuky bude:

· návrh ceny v zmysle tejto výzvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača

 

Víťazný uchádzač po oboznámení o výsledku VO doručí OOCR Rajecká dolina doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, ktorým môže byť:

 

Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu,

kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. Ak víťazný uchádzač doklad o oprávnení podnikať nepredloží, jeho ponuka bude vyhodnotená ako neplatná a víťaznou sa stáva druhá najlepšia ponuka podľa ceny.

 

12. Doplňujúce doklady a informácie:

· dielo bude predmetom priebežnej kontroly raz týždenne do termínu odovzdania

· úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku

verejným obstarávateľom po dodaní jednorazovej činnosti v zmysle špecifikácie predmetu zákazky a po doručení faktúry, so splatnosťou pohľadávok minimálne 14 dní, aj po častiach v zmysle špecifikácie zákazky. Faktúra musí obsahovať údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z.. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju uchádzačovi na doplnenie s novým začiatkom lehoty splatnosti

· predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa z poskytnutej

dotácie

· verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, prípadne redukovať

rozsah zákazky v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných

prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania

· neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku

vyhodnotenia ponúk

· všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania

zákazky.

 

 

.............................................................

           Bc. Mariana Klincová

výkonná riaditeľka OOCR Rajecká dolina               Rajecké Teplice, dňa 10.12.2015


 

 

VÝZVA

NA PREDLOŽENIE PONUKY

v rámci prieskumu trhu na zabezpečenie služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu

(v súlade s § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Vytvorenie viacjazyčného turistického webového portálu s responzívnym dizajnom.

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Rajecká dolina

Sídlo organizácie: Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Registrácia: Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Číslo spisu: 28358/2011/SCR

IČO: 42219281

DIČ: 2023560011

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

2. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je vytvorenie viacjazyčného turistického webového portálu s responzívnym dizajnom pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Rajecká dolina. Portál musí spĺňať požiadavky zadané v špecifikácii.

 

3. Špecifikácia predmetu zákazky

 

Vytvorenie redakčného systému a jeho naplnenie dátami

Kalendár podujatí

Funkcionality

Zobrazovanie podujatí podľa miesta, témy, rozsahu dátumov.

Možnosť zadávať podujatia neregistrovanému užívateľovi s tým, že info o pridanom podujatí príde na schválenie editorovi.

Možnosť zobrazovať podujatia na preddefinovaný počet dní (nasledovný víkend, najbližších 10 dní, mesiac…)

Možnosť generovania zoznamu podujatí s exportom.

Widget pre umiestnenie aktuálnych podujatí na weboch tretích strán.

Napĺňanie obsahom

V cene je naplnenie informácií o 10 podujatiach, z podkladov, ktoré dodá objednávateľ.

Moduly

Katalóg služieb/ pohostinských zariadení

Zobrazovanie subjektov na mape (názov a adresa subjektu sa v jednotlivých jazykových verziách nemení).

 

Bannerový modul

možnosť vytvárať bannery na propagáciu sezónnych akcií ponúk.

E-mailový spravodajca

Možnosť automatického prihlasovania do databázy odoberateľov.

Sekcia pre manažment OOCR

Sekcia na jednoduché zverejňovanie faktúr, verejných obstarávaní, ponúk, zmlúv a ďalších dokumentov potrebných pre komunikáciu s verejnosťou.

 

Aktuality

Zobrazovanie aktualít – článkový modul.

Možnosť pridávať články cez admin rozhranie.

 

Videogaléria

Zobrazovanie náhľadov videí s možnosťou prehrávania.

Možnosť pridávať videá cez admin rozhranie – s prepojením na youtube.

 

Partneri

správa partnerov, nahrávanie loga, zobrazovanie a prekliky na hlavnej stránke, v prípade väčšieho množstva ich rotácia.

 

Administrácia

Viacúrovňová autentifikácia

Možnosť pridávať užívateľov s rôznymi oprávneniami.

Viacjazyčnosť aplikácie

Články a stránky aplikácie je možné zobrazovať vo viacerých jazykoch.

Tvorba stránok

V cene je vytvorenie 30 stránok v max. 3 jazykových verziách, z podkladov, ktoré dodá objednávateľ.

Vytvorenie katalógu ubytovacích zariadení a jeho naplnenie dátami.

Funkcionality

Výpis objektov

Rotovanie poradia zariadení, tak aby priemerná pozícia všetkých objektov vo výpise bola počas týždňa rovnaká.

Prednostný výpis objektov členov OOCR.

Zobrazenie všetkých objektov na mape.

Stránka objektu

CTA prvok vedúci priamo na landing page ubytovateľa.

Zobrazenie pozície ubytovateľa na mape.

Napĺňanie obsahom

V cene je naplnenie informácií o 20 objektoch z dodaných podkladov/web stránok objektov.

 

ON PAGE SEO

Riadne nadpisy stránky (Title tag), Správne generovanie nadpisov H1 – H4, automatické generovanie sitemap.xml, Optimalizovaná veľkosť zdrojového HTML kódu, validita podľa štandardov W3C, generovanie „čistých“ URL bez zbytočných kategorizácií a parametrov.

 

Doplňujúce podmienky

Grafické stvárnenie musí byť originálne - nesmie byť realizované šablónovým riešením.

CMS bude vytvorené na mieru  (otvorené, vo vlastníctve objednávateľa, aby následne úpravy vedel robiť aj iný dodávateľ). Riešenia postavené na open source alebo vlastných uzatvorených systémoch nie sú prípustné.

 

4. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 23.11.2015 o 14,00 hod.

 

5. Miesto predkladania ponúk

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

Ponuky sa predkladajú poštou, osobne alebo elektronicky na e – mailovú adresu: riaditel@rajeckadolina.sk.

 

6. Jazyk ponuky

Ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.

 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1. najnižšia celková cena za dodanie služieb s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je do 5 000 € bez DPH a je určená na základe predbežného prieskumu trhu.

 

9. Typ zmluvy

Zmluva o dielo.

 

10. Termín a miesto dodania služby

Termín: 15.12.2015

Adresa: Rajecká dolina, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Bc. Mariana Klincová

Telefónne číslo: +421 948 620 661

E - mail: riaditel@rajeckadolina.sk

 

 

11. Obsah ponuky

Obsahom ponuky bude:

· návrh ceny v zmysle tejto výzvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača

 

Víťazný uchádzač po oboznámení o výsledku VO doručí OOCR Rajecká dolina doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, ktorým môže byť:

 

Predložený doklad musí byť aktuálny a musí preukazovať skutočný stav vo vzťahu k termínu,

kedy uplynie lehota na predkladanie ponúk. Ak víťazný uchádzač doklad o oprávnení podnikať nepredloží, jeho ponuka bude vyhodnotená ako neplatná a víťaznou sa stáva druhá najlepšia ponuka podľa ceny.

 

12. Doplňujúce doklady a informácie:

· preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje

· dielo bude predmetom priebežnej kontroly raz týždenne do termínu odovzdania diela

· úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku

verejným obstarávateľom, po dodaní predmetu zákazky a po doručení faktúry, so

splatnosťou pohľadávok minimálne 14 dní, aj po častiach v zmysle špecifikácie zákazky.

Faktúra musí obsahovať údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z.. V prípade, že faktúra

nebude obsahovať uvedené náležitosti, verejný obstarávateľ je oprávnený vrátiť ju

uchádzačovi na doplnenie s novým začiatkom lehoty splatnosti.

· predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa z poskytnutej

dotácie.

 

 

.............................................................

Bc. Mariana Klincová

výkonná riaditeľka OOCR Rajecká dolina               Rajecké Teplice, dňa 19.11.2015

 

 

 
Súbory na stiahnutie

Implemented with the financial support of the Ministry of Transport of the Slovak Republic.